Lidmaatschapsvoorwaarden

Voor leden van Turnvereniging United Amstelveen zijn de hierna genoemde lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.
For members of United Amstelveen the membership conditions described below are applicable.

Opzeggen voor het seizoen 2024-2025 was mogelijk tot 1 juni 2024. 
Cancellation of the membership for the new season 2024-2025 was possible until June 1, 2024. 


Lid worden

 • Je kunt je alleen aanmelden via het online aanmeldformulier op onze website. Voor veel groepen is een wachtlijst; het kan dus even duren voor je iets hoort. Wel krijg je uiteraard een bevestiging van je aanmelding.
 • Zodra er plek is, krijg je van ons een uitnodiging voor twee proeflessen.
 • Na twee proeflessen word je automatisch lid van United Amstelveen, tenzij je zelf de inschrijving annuleert. Vanaf de eerste proefles ga je contributie betalen.
 • Wil je na de twee proeflessen geen lid worden, laat ons dit dan binnen 1 week na de tweede proefles weten via info@united-amstelveen.nl.

Contributie & Trainingen

 • De contributie is gebaseerd op 1 geheel seizoen en is te vinden verderop op deze website.
 • De contributietarieven kunnen 2x per jaar aangepast en vastgesteld worden op de Algemene Ledenvergadering.
 • De seizoen contributie voor de recreatieve groepen wordt per automatische incasso geïnd in 2 gelijke termijnen (september en februari). Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso.
 • De seizoen contributie voor de wedstrijd groepen wordt per automatische incasso geïnd in 10 gelijke termijnen (sept, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, apr, mei, jun). Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso.
 • Een seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli en is verdeeld in 2 semesters:1 augustus t/m 31 januari en 1 februari t/m 31 juli. 
 • United Amstelveen behoudt zich het recht voor om het lesrooster (inclusief tijden, trainers en locaties) te wijzigen zonder gevolgen voor het lidmaatschap en de contributie.
 • Voor wedstrijdturnen wordt een abonnementsvorm met een vast aantal uren of minuten per week gehanteerd (en zoals hierboven vermeld gefactureerd in 10 gelijke maandelijkse termijnen). De hoofdtrainers bepalen welke turners op welk niveau zitten en stellen op basis daarvan de selecties samen. In geval van discussie over het selectieniveau kan een hoofdtrainer of ouder/verzorger het discussiepunt voorleggen bij het bestuurslid technische zaken. Het aantal uren dat per week wordt getraind is weer afhankelijk van dit niveau. De abonnementsvorm bestaat uit een vast tarief per maandelijkse termijn en het gefactureerde tarief is dus niet variabel.
 • Bij inschrijvingen gedurende het seizoen wordt de contributie gebaseerd op het aantal maanden dat nog resteert  in het huidige seizoen.
 • Het aantal lessen/trainingen per seizoen is afhankelijk van de schoolvakanties; er wordt niet getraind op officieel erkende feestdagen, tenzij het bestuur anders beslist.
 • United Amstelveen streeft ernaar om het aantal lessen in een seizoen te maximaliseren. Bij het uitvallen van meer dan 6% van het aantal trainingsuren bij de wedstrijdturnen (waarbij trainingsuren tijdens een wedstrijddag van het team niet worden meegerekend) of meer dan 2 trainingen per maand bij recreatieturnen worden binnen het lopende seizoen vervangende trainingsuren aangeboden.
 • Bij weersomstandigheden met code ROOD worden de lessen geannuleerd. Bij code ORANJE wordt overlegd met de trainers en het bestuur. Bij uitval door weersomstandigheden wordt geen vervangende training geboden.

Betaling

 • Bij inschrijving betaalt u eenmalig € 15,- inschrijfkosten.
 • Recreatieleden betalen contributie per seizoen.
 • Wedstrijdleden betalen contributie per maand.
 • Het seizoen loopt van 1 augustus tot 1 juli.
 • Het seizoen is in twee semesters verdeeld:
  1) 1 augustus – 31 januari en
  2) 1 februari – 31 juli.
 • Als je lid wordt gedurende het seizoen, betaal je alleen voor de rest van het seizoen.

Indien automatische incasso van een factuur niet lukt, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling geeft United Amstelveen de vordering uit handen en is gerechtigd om extra kosten voor incasso en eventuele gerechtelijke procedures in rekening te brengen.

Lidmaatschap beëindigen

 • Zolang je je lidmaatschap niet opzegt, wordt het lidmaatschap elk seizoen automatisch verlengd.
 • Je kunt op twee momenten gedurende het seizoen opzeggen:
 • Zeg je vóór 1 januari op, dan eindigt het lidmaatschap per einde 1e semester (31 Januari)
 • Zeg je ná 1 januari op, dan eindigt het lidmaatschap per einde 2e semester (31 Juli)
 • Zeg je vóór 1 juni op, dan incasseren wij geen contributie voor het volgende seizoen.
 • Het lidmaatschap beëindigen kan via de website OPZEGGEN of via e-mail naar info@united-amstelveen.nl
 • Telefonisch of via de trainer opzeggen is niet mogelijk.

Privacybeleid

Op het lidmaatschap is het privacybeleid van United Amstelveen van toepassing. 

Reglement United Amstelveen

Op het lidmaatschap is het “Reglement gedrags – en omgangsregels United Amstelveen” van toepassing. Membership conditions United Amstelveen

Registration

 • Registration is only possible through the online registration form on our website. Be aware that we have a waiting list for most groups.
 • As soon as we have an opening, we send you an invitation for two trial lessons.
 • After two trial lessons, you will be registered as a member automatically, unless you cancel your registration. You start paying contribution as of the first trial lesson.
 • If you do not want to enter into a membership after the two trial lessons, please let us know within one week after the second trial lesson by sending an email to info@united-amstelveen.nl.

Membership fee & Trainings

 • The membership fee is based on 1 entire season and the fees can be found on this website.
 • The membership fee rates can be adjusted twice a year and are determined at the General Members' Meeting.
 • The season membership fee for the recreational groups is collected by direct debit in 2 equal installments (September and February). You grant permission for this direct debit on the registration form.
 • The season membership fee for the competition groups is collected by direct debit in 10 equal installments (Sept, Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun). You grant permission for this direct debit on the registration form.
 • A season runs from August 1 to July 31 and is divided into 2 semesters.
 • United Amstelveen reserves the right to change the training schedule (including times, trainers and locations) without consequences for membership and membership fees.
 • For competitive gymnastics, a membership with a fixed number of hours or minutes per week is used (and as mentioned above, invoiced in 10 equal monthly installments). The head coaches determine which gymnasts are at which level and make the selections based on that. In the event of discussion about the selection level, a head coach or parent/guardian can submit the discussion point to the board member technical affairs. The number of hours trained per week again depends on this level. The membership consists of a fixed rate per monthly term and the invoiced rate is therefore not variable.
 • For registrations during the season, the membership fee is based on the number of months remaining in the current season.
 • The number of lessons/trainings per season depends on the school holidays; training does not take place on national holidays, unless the board decides otherwise.
 • United Amstelveen strives to maximize the number of lessons in a season. If more than 6% of the number of training hours for competitive gymnastics is lost (not including training hours during a team competition day) or more than 2 training sessions per month for recreational gymnastics, replacement training hours will be offered within the current season.
 • Trainings will be canceled in weather conditions with code RED. With code ORANGE, consultation takes place with the trainers and the board. In the event of cancellation due to weather conditions, no replacement training will be offered.  

Payments 

 • Upon your registration you pay a one-time registration fee of € 15,-.
 • Recreation members pay their contribution per year (season).
 • Competition members pay their contribution per month.
 • A season runs from August 1st until July 31st .
 • A season is divided into two semesters:
  1) August 1st – January 31st and
  2) February 1st – July 31st .
 • If your membership starts at a random moment during the season, you only pay for the rest of the season.
 • If automatic payment does not succeed, the payment term is 14 days after the date of invoice. In case payments are not received in time, United Amstelveen has the right to outsource the payment collection and to collect the additional costs for credit management and legal procedures.

Terminating your membership 

 • As long as you do not terminate your membership, it will be prolongated automatically after every season.
 • During the season, there are two dates before which you can terminate your membership
 • If you terminate before January 1st, the membership will be ended at the end of the 1st semester (January 31)
 • If you terminate after January 1st, the membership will be ended at the eind of the 2nd semester (July 31)
 • If you terminate before June 1st, no contribution for the next season will be collected
 • If you want to terminate your membership, please fill in the form on the website or send an e-mail to info@united-amstelveen.nl
 • Terminating your membership is not possible by telephone or through the trainer.

Privacy policy

The privacy policiy of United Amstelveen is applicable for the membership. 

Code of conduct for members United Amstelveen

The code of conduct for members of United Amstelveen is applicable for the membership.