Lidmaatschapsvoorwaarden United Amstelveen

Voor leden van Turnvereniging United Amstelveen zijn de hierna genoemde lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing.

Lid worden

 • Je kunt je alleen aanmelden via het online aanmeldformulier op onze website. Voor veel groepen is een wachtlijst; het kan dus even duren voor je iets hoort. Wel krijg je uiteraard een bevestiging van je aanmelding.
 • Zodra er plek is, krijg je van ons een uitnodiging voor twee proeflessen.
 • Na twee proeflessen word je automatisch lid van United Amstelveen, tenzij je zelf de inschrijving annuleert. Vanaf de eerste proefles ga je contributie betalen.
 • Wil je na de twee proeflessen geen lid worden, laat ons dit dan binnen 1 week na de tweede proefles weten via info@united-amstelveen.nl.

Betaling

 • Bij inschrijving betaalt u eenmalig €15,- inschrijfkosten.
 • Recreatieleden betalen contributie per seizoen.
 • Wedstrijdleden betalen contributie per maand.
 • Het seizoen loopt van 1 augustus tot 1 juli.
 • Het seizoen is in twee semesters verdeeld:
  1) 1 augustus – 31 januari en
  2) 1 februari – 31 juli.
 • Als je lid wordt gedurende het seizoen, betaal je alleen voor de rest van het seizoen.
 • Indien automatische incasso van een factuur niet lukt, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling geeft United Amstelveen de vordering uit handen en is gerechtigd om extra kosten voor incasso en eventuele gerechtelijke procedures in rekening te brengen.

Lidmaatschap beëindigen

 • Zolang je je lidmaatschap niet opzegt, wordt het lidmaatschap elk seizoen automatisch verlengd.
 • Je kunt op twee momenten gedurende het seizoen opzeggen:
  vóór 1 januari en vóór 1 juni. Voor dit seizoen is een uitzondering gemaakt. Omdat we pas weer vanaf 19 mei in de zaal zijn gaan trainen, hebben we besloten de termijn voor opzeggen met 1 maand te verlengen. Dus de opzegtermijn voor het beëindigen van het lidmaatschap wordt opgeschoven naar 1 juli 2021.
 • Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, stuur dan een e-mail naar info@united-amstelveen.nl.
 • Telefonisch of via de trainer opzeggen is niet mogelijk.
 • Zeg je vóór 1 januari op, dan krijg je je contributie voor het tweede semester terug.
 • Zeg je ná 1 januari op, dan krijg je de contributie voor het tweede semester niet terug.
 • Zeg je vóór 1 juni op, dan incasseren wij geen contributie voor het volgende seizoen.

Privacybeleid

Op het lidmaatschap is het privacybeleid van United Amstelveen van toepassing. //www.united-amstelveen.nl/about/privacy/

Reglement United Amstelveen
Op het lidmaatschap is het “Reglement gedrags – en omgangsregels United Amstelveen” van toepassing. //www.united-amstelveen.nl/gedrags-en-omgangsregels/


Membership conditions United Amstelveen

For members of United Amstelveen the membership conditions described below are applicable.


Registration

 • Registration is only possible through the online registration form on our website. Be aware that we have a waiting list for most groups.
 • As soon as we have an opening, we send you an invitation for two trial lessons.
 • After two trial lessons, you will be registered as a member automatically, unless you cancel your registration. You start paying contribution as of the first trial lesson.
 • If you do not want to enter into a membership after the two trial lessons, please let us know within one week after the second trial lesson by sending an email to info@united-amstelveen.nl.

Payments

 • Upon your registration you pay a one-time registration fee of € 15,-.
 • Recreation members pay their contribution per year (season).
 • Competition members pay their contribution per month.
 • A season runs from August 1st until July 31st .
 • A season is divided into two semesters:
  1) August 1st – January 31st and
  2) February 1st – July 31st .
 • If your membership starts at a random moment during the season, you only pay for the rest of the season.
 • If automatic payment does not succeed, the payment term is 14 days after the date of invoice. In case payments are not received in time, United Amstelveen has the right to outsource the payment collection and to collect the additional costs for credit management and legal procedures.

Terminating your membership

 • As long as you do not terminate your membership, it will be prolongated automatically after every season.
 • During the season, there are two dates before which you can terminate your membership: January 1st and June 1st. An exception has been made for this season. Because we only started training in the hall again from May 19th, we have decided to extend the term for cancellation by 1 month. So the notice period for terminating the membership will be moved to July 1, 2021.
 • If you want to terminate your membership, please send an email to info@united-amstelveen.nl
 • Terminating your membership is not possible by telephone or through the trainer.
 • If you terminate before January 1st, your contribution for the second semester will be refunded
 • If you terminate after January 1st, your contribution for the second semester will not be refunded
 • If you terminate before June 1st, no contribution for the next season will be collected.

Privacy policy
The privacy policiy of United Amstelveen is applicable for the membership. //www.united-amstelveen.nl/about/privacy/


Code of conduct for members United Amstelveen
The code of conduct for members of United Amstelveen is applicable for the membership. //www.united-amstelveen.nl/gedrags-en-omgangsregels/