Schrijf jezelf of je zoon/dochter makkelijk in met onderstaand inschrijfformulier. Voor recreatielessen: check op het rooster goed de juiste locatie/tijd combinaties, zodat we jouw zoon/dochter direct juist kunnen registeren. Let op: Schrijf pas in als je proeflessen hebt gevolgd en de train(st)ers of ons info adres bevestigd heeft dat er plek is in de betreffende groep. Je inschrijving is pas definitief als onze ledenadministratie dit heeft bevestigd.

Register easily with the form below. For recreational lessons, please check the schedule beforehand for the right location/time combo in order for us to proces the form easily. Please also take note of the following: only register if you son/daughter had done trial lessons and the coach or our info adress had confirmed that we have an opening for the group of choice. Your registration is only final when our memberadministration confirms it.

Algemene gegevens | General information

Voornaam/First name*
Achternaam/Last name*
Geboortedatum/Date of birth* (dd/mm/yyyy)
Geslacht/Gender*
Adres/Adress*
Postcode/Postal code*
Woonplaats/City*
Mobiel ouder of verzorger 1/Phone number 1*
Mobiel ouder of verzorger 2/Phone number 2
Email*
Inschrijven per/Start date*

 
 

Lesgegevens | Training information

Lestype/type of lesson*
Lesdag(en)/Day(s)*
Maandag/Monday
Dinsdag/Tuesday
Woensdag/Wednesday
Donderdag/Thursday
Vrijdag/Friday
Zaterdag/Saturday
Zondag/Sunday
Time/time (relevant voor recreatiegroepen/only relevant for recreational classes) Van/from Tot/to
Locatie/Location*
Hoofdlocatie: Turnhal
Hoofdlocatie: Beweegbox
Wijklocatie: Sporthal De Meent
Wijklocatie: Gymzaal Oostelijk halfrond
Wijklocatie: Gymzaal Burg. Haspellaan
Wijklocatie: Gymzaal Pandora
Wijklocatie: Westwijk
Uren per week/Hours per week*
Train(st)er*

 
 

Vrijwillige ondersteuning | Voluntering

Bestuursfunctie Board member
Assisteren FIT evenementen Assist during FIT events
Wedstrijdcommissie Competition committe
Communicatie commissie Communication committe
Evenementen commissie Event committe
Sponsor commissie Sponsor committe

 
 

Bankgegevens | Bankdetails

rekeninghouder/Account holder*
IBAN*

 

Ondertekening | Agreement

Hierbij geef ik mij op als lid van United Amstelveen.
Herewith I sign up as member for United Amstelveen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de, in de bijlage vermelde, algemene informatie en voorwaarden van United Amstelveen.
I, the undersigned, hereby agree with the, in the attachment defined, terms and conditions for United Amstelveen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens en het privacy beleid (www.united-amstelveen.nl/about/privacy). United Amstelveen gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.
I, the undersigned, hereby agree with the usage of personal details and the privacy policy. United Amstelveen uses these personal details only for the purpose you have left them here for.

Hierbij verleen ik Turnvereniging United Amstelveen machtiging om de contributie en de éénmalige inschrijfkosten af te schrijven van onderstaand rekeningnummer via automatisch incasso gedurende het lidmaatschap. Als betaling in termijnen gewenst is kunt u dat bij de ledenadministratie kenbaar maken.
I, the undersigned, hereby authorize Turnvereniging FIT Amstelveen to invoice the contribution and the one time subscribtion costs from the mentioned account number throughout the membership. If you wish to pay in terms please contact our member administration.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
I, the undersigned, am aware that when I disagree with the invoicing, I can initiate the reimbursing process within 30 days at my bank.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat akkoord met de conditiesI accept the terms and conditions mentioned

Datum/Date* (dd/mm/yyyy)
Plaats/Location*
Evt. Opmerking/Optional remark